Overzicht van in 2008 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

Besluit van 24 juni 2008, houdende regels ten aanzien van de in-, uit- en doorvoer van goederen voor tweeërlei gebruik en militaire goederen (Besluit strategische goederen)
Vragen van de leden Irrgang en Van Velzen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over wapenleveranties aan Tsjaad. (Ingezonden 18 februari 2008) (Antwoord 6 maart 2008)
Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over vergelijking van de controle op doorvoer van militaire goederen in een zevental EU Lidstaten (27 kB)
18-02-2008 | Kamerstuk 22054 nr. 138 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Gewijzigde motie over ad-hocvergunningsplicht voor doorvoer naar alle niet-EU landen en niet-Navo landen (13 kB)
15-02-2008 | Kamerstuk 22054 nr. 137 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie over actualiseren en actueel houden van maandrapportages over export en doorvoer militaire goederen en dual use goederen (11 kB) 30-01-2008 | Kamerstuk 22054 nr. 135 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie over ad-hocvergunningsplicht voor doorvoer naar alle niet-EU landen en niet-Navo landen (11 kB)
30-01-2008 | Kamerstuk 22054 nr. 134 | Tweede Kamer