'مردم به مثابه کالای تجاری': قرارداد اداره بازداشتگاه نارو چگونه از ٨ میلیون به ۱,٤ میلیارد رسید؟

Besmillah Mohabbat, SBS Dari Radio (Australia), 13 April 2021 - گزارش‌ها می‌رسانند که حکومت آسترالیا در پنج سال گذشته قرارداد اداره «مرکز پردازش بیرون‌مرزی» جزیره نارو با یک شرکت خصوصی را هفت بار اصلاح کرده و هر بار ده‌ها میلیون دالر به آن افزوده است. [...]

یک گزارش تحلیلی مشترک «انستیتوت فراملی» (Transnational Institute) و «استاپ وپن‌هندل» (Stop Wapenhandel) زیر نام «تأمین مالی جنگ‌های مرزی» می‌رساند که روابط فزاینده تنگاتنگ میان دولت‌ها و شرکت‌های بزرگی که برای ارائه «خدمات» بازداشتی قرارداد می‌شوند، باعث ظهور «مجتمع صنعتی مرزی» گردیده است. [...]