Vragen van de leden Koenders en Blom (beiden PvdA)

Vragen van de leden Koenders en Blom (beiden PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën over de mogelijke leverantie van twee korvetten voor de Indonesische marine (ingezonden 15 juli 2004). Datum: 13-09-2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Ir. C.E.G. van Gennip, heeft deze vragen mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Financiën als volgt beantwoord.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel “Marine-order van ‘Jakarta’ definitief” over de leverantie van twee korvetten voor de Indonesische marine door scheepswerf De Schelde in Vlissingen, waarin gemeld wordt “Alles is nu rond”[1]?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is de exportkredietverzekering voor deze leverantie reeds verstrekt? Zo ja, wanneer?

Antwoord
Ja, er is een exportkredietverzekeringspolis uitgereikt op 29 juni 2004. Zie hiervoor ook de website van Atradius: www.atradius.com/nl/dutchstatebusiness/overheid/afgegevenpolissen.

Vraag 3
Is een formele aanvraag voor een exportvergunning ingediend? Zo ja, wanneer?

Antwoord
Nee, er is tot op heden nog geen exportvergunning voor de levering van de twee korvetten aangevraagd door De Schelde.

Vraag 4
Wanneer bent u voornemens een beslissing te nemen over deze exportvergunning, mede gelet op de afspraak die tijdens het algemeen overleg over Indonesië van 11 februari 2004 (zie Kamerstuk 26 049, nr. 42) is gemaakt dat de regering de Kamer eerst zal rapporteren over de stand van zaken in Indonesië waaronder de actuele mensenrechtensituatie aldaar?

Antwoord
Zoals uit het antwoord op vraag 3 blijkt, is besluitvorming over de benodigde exportvergunning nog niet aan de orde. Omdat de bouw van de korvetten enkele jaren in beslag zal nemen en de geldigheidsduur van een uitvoervergunning beperkt is tot één jaar, is het aanvragen van een vergunning in dit stadium niet aan de orde. Zoals toegezegd, zal de regering de Kamer op gezette tijden informeren over de (mensenrechten-)situatie in Indonesië.

Vraag 5
a. In hoeverre wordt een exportkredietverzekering formeel onder het voorbehoud verstrekt van een nog te verlenen exportvergunning?
b. Is daarvan ook in dit specifieke geval sprake?

Antwoord
Een uitgesloten schadeoorzaak[2] van de exportkredietverzekering is het ontbreken van voor verzekerde vereiste vergunningen. Concreet betekent dit dat de exporteur geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding als de benodigde exportvergunning niet wordt afgegeven. Tevens kunnen aan het afsluiten van een exportkredietverzekering géén rechten worden ontleend met betrekking tot het verkrijgen van een exportvergunning.
Indien – zoals in dit geval – er sprake is van financiering door banken, wordt naast een kredietverzekeringspolis aan de exporteur ook een verzekeringspolis aan de financierende bank uitgereikt. Voor de financierende banken geldt dat een eventuele kredietschade ontstaan door het niet doorgaan van de transactie, in beginsel wel gedekt is. Zonder een dergelijke dekking zijn banken niet bereid om Nederlandse exporten naar opkomende markten te financieren. Een eventuele schade-uitkering aan de bank zal de Staat kunnen verhalen op de werf door de regrespositie die zij via de exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business heeft.

b. Ja.

Vraag 6
Welke status heeft een “sondering” in het kader van de EU-Gedragscode Wapenexport?

Antwoord
Een middels het zogenaamde Sondage-formulier SF (formulier voor informatie inzake vergunningplicht) bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer ingediende proefaanvraag doorloopt dezelfde procedure als een reguliere vergunningaanvraag. Ook sondages worden derhalve getoetst aan de criteria van de EU Gedragscode betreffende Wapenuitvoer en ook voor sondages gelden de in de Gedragscode opgenomen notificatie- en consultatieverplichtingen vis-a-vis de andere EU-lidstaten. Een positief antwoord op een sondage betekent niet dat vervolgens automatisch een vergunning zal worden verstrekt. Een aanvraag zal op het moment van indiening immers altijd opnieuw getoetst worden aan de alsdan geldende omstandigheden. Gewijzigde omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor een andersluidend besluit.

[1] Financieel Dagblad, 13 juli jl.

[2] Zie artikel 2 van de kapitaalgoederenpolis algemene voorwaarden nr 330/06. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is te downloaden op: www.atradius.com/nl/dutchstatebusiness/downloads/kapitaalgoederenpolis.jsp

Regering en parlement