Petitie tegen de levering van korvetten naar Indonesië

Deze petitie kan worden ondertekend door organisaties in Oost-Timor, Indonesië en Nederland
E-mail ons de naam van de organisatie, vestigingsplaats en land.

Petitie tegen de levering van korvetten naar Indonesië

Aan: De Minister voor Buitenlandse Zaken, de heer Dr. B.R. Bot
De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw ir. C.E.G. van Gennip

De regering overweegt de export van korvetten naar Indonesië toe te staan. Het Nederlandse wapenexportbeleid baseert zich op de gedragscode wapenuitvoer van de Europese Unie. Nederland heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om bij wapenuitvoer rekening te houden met de gevolgen van wapenleveranties (uitvoerbepaling 2). In de EU-gedragscode wordt gesteld dat wanneer er een duidelijk risico bestaat dat de uitvoer gebruikt wordt voor binnenlandse onderdrukking (crit. 2.a.), of de uitvoer bestaande conflicten in het land van eindbestemming verergerd (crit. 3) er geen exportvergunning mag worden verstrekt.

De mensenrechten situatie in Indonesië blijft is zorgwekkend. Amnesty International en Human Rights Watch rapporteren buitengerechtelijke executies, ‘verdwijningen’, marteling, willekeurige detentie en buitensporig geweld door politie en leger. Mensenrechtenorganisaties krijgen geen toegang tot de regio wat het onderzoek naar mensenrechtenschendingen bemoeilijkt. Indonesië heeft het vredesproces over Atjeh afgebroken en het leger naar Atjeh gestuurd. Deze militaire interventie leidt tot veel slachtoffers. De aankoop van dure oorlogsschepen gaat bovendien ten koste van uitgaven voor sociale ontwikkeling in Indonesië.

Door Nederland in het verleden geleverde wapentechnologie is al eerder ingezet bij operaties in Atjeh, zoals door de regering in antwoord op kamervragen is erkend. Het gaat om de inzet van de marineschepen Lemadang en Todak in mei 2003.

Een ander oorlogsschip, de Hadjar Dewantara wordt gebruikt voor troepentransport. Dit schip is volledig vergelijkbaar met de schepen die nu mogelijk geleverd gaan worden. Dit is verontrustend, aangezien de te leveren schepen gebruikt kunnen worden voor dezelfde taken. Bovendien is er sprake van inconsistent beleid, aangezien de Nederlandse overheid in november 2003 stelde dat de mogelijke inzet van vliegtuigen voor transporttaken reden was om geen exportvergunning voor vliegtuigonderdelen te verstrekken.

De overwegingen leiden tot de conclusie dat de levering van korvetten naar Indonesië in strijd is met de gedragscode wapenuitvoer van de Europese Unie.

Ondergetekenden dringen er daarom bij de Nederlandse regering op aan:

  • Geen exportvergunning voor de levering van korvetten aan Indonesië te verstrekken.
  • Er binnen de Europese Unie op aan te dringen dat de lidstaten een uiterst terughoudend wapenexportbeleid naar Indonesië hanteren, conform de EU gedragscode.
  • Alle mogelijkheden te benutten om te pleiten voor de naleving van humanitair recht en internationale mensenrechtenstandaarden in Atjeh, de toelating van internationale (mensenrechten) waarnemers en het hervatten van het vredesproces rond Atjeh.

Deze oproep wordt onderschreven door:

Achech Center, Pennsylvania, VS
Aceh Peace Alliance
Burgerforum voor Democratie, Arnhem, Nederland
Campagne tegen Wapenhandel, Amsterdam/Groningen, Nederland
St. DOCA, Arnhem, Netherlands
The European Centre for Conflict Prevention (ECCP), Utrecht, Nederland
Evert Vermeer Stichting, Amsterdam, Nederland
IKV, Den Haag Nederland
Indonesia House, Amsterdam, Nederland
Pax Christi, Utrecht, Nederland
Peace Information Center, Groningen, the Netherlands
SP (Socialistische Partij), the Netherlands
Vredescentrum, Groningen, Nederland

Activiteiten