Vragen van de leden Dezentjé Hamming en Van Baalen (beiden VVD) over piraterij

2040504330

Vragen van de leden Dezentjé Hamming en Van Baalen (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over piraterij in de Straat van Malakka.

(Ingezonden 3 december 2004)

  1. Bent u ervan op de hoogte dat op 3 november 2004 wederom een schip varend onder Nederlandse vlag slachtoffer is geworden van een overval door piraten in de Straat van Malakka?
  2. Kunt u aangeven in hoeverre Indonesië en Maleisië voldoen aan hun volkenrechtelijke verplichtingen om een veilige doorgang door deze Straat te waarborgen?
  3. Kunr u aangeven hoeveel piraten dan wel piratenschepen in 2004 door de Indonesische en de Maleisische marine zijn aangehouden? Hoe verhoudt zich dat met cijfers uit de jaren 2000 t/m 2003? Welke ontwikkelingen laten deze cijfers zien?
  4. Deelt u de mening dat de Indonesische en Maleisische marine onvoldoende prioriteit geven aan het bestrijden van piraterij en het beschermen van het internationale commerciële scheepvaartverkeer?
  5. Beschikt u over aanwijzingen dat Indonesisch of Maleisisch marinepersoneel corrupte banden met piraten onderhoudt? Zo ja, op welke wijze wordt hiertegen opgetreden?
  6. Gaat u de betrokken overheden aanspreken op het in vraag 1 vermelde voorval en het toenemende maritieme terrorisme in de Straat van Malakka?
  7. Welke verplichtingen ziet u voor de Nederlandse regering om de veiligheid van Nederlandse schepen en hun opvarenden te garanderen?
  8. Deelt u de van mening dat internationale samenwerking om deze piraterij actief te bestrijden dringend nodig is? Zo ja, bent u bereid hier in het kader van het EU-Voorzitterschap op korte termijn aandacht voor te vragen?
  9. Bent u bereid op korte termijn in overleg te treden met de Nederlandse redersorganisaties om vast te stellen welke actieve rol de regering kan vervullen in het vergroten van de veiligheid voor Nederlandse schepen? Zo ja, wilt u de Kamer over het verloop en de uitkomsten van dit overleg op de hoogte houden? 10) Kan de Koninklijke Marine alle Nederlandse schepen escorteren door de Straat van Malakka totdat de Indonesische en Maleisische marine in staat zijn de veiligheid te garanderen?
Regering en parlement