Beantwoording vragen Van der Laan over de mogelijke leverantie van korvetten aan de Indonesische marine

Betreft: Beantwoording vragen van het lid Van der Laan
over de mogelijke leverantie van korvetten aan de Indonesische marine

Graag bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Financiën, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van der Laan over de mogelijke leverantie van korvetten aan de Indonesische marine. Deze vragen werden ingezonden op 14 september 2004 met kenmerk 2030421100.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Dr. B.R. Bot

Antwoord van de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken en de heer Zalm, minister van Financiën, op de vragen van het lid Van der Laan (D66) over de mogelijke leverantie van korvetten aan de Indonesische marine.

Vraag 1
Heeft u met uw op 25 augustus 2004 te Jakarta gedane uitspraak “In 2007, two state of the art Dutch-built ships will reinforce the Indonesian navy’s capacity..” gedoeld op de levering door Nederland van zogenaamde Sigma korvetten aan de Indonesische marine? 1) Zo niet, waarop doelde u dan?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Bent u, met verwijzing naar de in het algemeen overleg over Indonesië op 11 februari 2004 gemaakte afspraken, nog steeds van mening dat voor een dergelijke toezegging overleg met de Kamer noodzakelijk is? Zo ja, hoe verklaart u dan de publieke toezegging de korvetten te leveren? Heeft de regering de levering reeds getoetst aan de EU-Gedragscode voor wapenexport?

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat er geen ‘facts on the ground’ worden gecreëerd door bovengenoemde gang van zaken en dat de levering van de korvetten slechts doorgang mag vinden indien aan de EU-Gedragscode is voldaan en eerst overleg met de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden?

Antwoord
Zoals in de antwoorden van de staatssecretaris van Economische Zaken van 13 september jl. op vragen van de leden Koenders en Blom (TK, vergaderjaar 2003-2004, nr. 2290) over onderhavige onderwerp is uiteengezet, is er tot op heden nog geen exportvergunning voor de levering van de twee korvetten aangevraagd door de betrokken Nederlandse werf en is besluitvorming terzake nog niet aan de orde.
Een aanvraag zal op het moment van indiening (opnieuw) worden getoetst aan de criteria van de EU Gedragscode in het licht van de alsdan geldende omstandigheden. In de antwoorden op genoemde vragen heeft de regering tevens aangegeven dat zij de Kamer op gezette tijden zal informeren over de (mensenrechten)situatie in Indonesië.

Vraag 3
Is het waar dat Rabobank en ING in mei van dit jaar de financiering voor de korvetten rond hebben gekregen? Zo niet, wat is dan de stand van zaken rond de financiering?

Antwoord
De ING Bank en de Rabobank hebben gezamenlijk een lening verstrekt. Deze lening is onder de exportkredietverzekeringsfaciliteit verzekerd door Atradius Dutch State Business. De verzekeringspolis is uitgereikt op 29 juni 2004.

Vraag 5
1. Heeft u kennisgenomen van een uitzending van het Duitse radioprogramma “Monitor”, waarin wordt gesteld dat Duitse schepen door de Indonesische marine zijn gebruikt voor transporten, ondanks contractuele afspraken dat deze hier niet voor gebruikt zouden worden?
2. Hoe gaat u voorkomen dat de korvetten eventueel worden ingezet voor transporten?
3. Welke stappen [zal de] zult u ondernemen als Indonesië de korvetten voor andere zaken dan piraterij bestrijding gaat gebruiken?

Antwoord
Nee.
In het AO van 11 februari 2004 heb ik uiteengezet dat korvetten naar hun aard niet geschikt zijn voor troepentransport. Het zijn relatief kleine schepen waarop maximaal 80 personen kunnen verblijven (TK 26 049 en 22 054, nr. 42).
Ten aanzien van de mogelijke inzet van de korvetten wil ik erop wijzen dat die zich niet zal beperken tot de bestrijding van piraterij, maar meer in zijn algemeenheid de bescherming van de Indonesische territoriale wateren en het bestrijden van activiteiten die schadelijk zijn voor de veiligheid en de economische belangen van zowel Indonesië als de internationale gemeenschap (terrorisme, piraterij, smokkel) zal omvatten (TK 22 054, nr. 80).

Regering en parlement